امريکا در عراق مشغول فتنه افکني است

23 دی 8:24
مفتي عراق تأکيد کرد: آمريکايي ها از زمان اشغال عراق تاکنون مشغول تجزيه مرزها و فتنه افروزي بوده اند.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، مفتي عراق تأکيد کرد: آمريکايي ها از زمان اشغال عراق تاکنون مشغول تجزيه مرزها و فتنه افروزي بوده اند و نيروهاي مقاومت اسلامي و بسيج مردمي طرح هاي آمريکا را با شکست مواجه کرده اند. 
به گزارش شبکه تلويزيوني العالم، شيخ مهدي الصميدعي در اين خصوص گفت: «نيروي اشغالگر فقط به اين کفايت نمي کند که بيايد و بر کشوري مسلط شود مگر اينکه در آن طرح هاي خود را اجرايي کند. اولين اقدام اين است که طرح هاي خود را درباره مرزهايي که مي خواهند از ميان بردارند دوباره اجرا کنند و توافقنامه هاي محرمانه دستگا ههاي اطلاعاتي را اعمال کنند. خون هاي جاري در رگ هاي فرزندان عراقي اسلامي يک ترکيب واحد است و اين همان خوني است که در رگ هاي فرزندان بسيج مردمي جاري است و در رأس آنان فرزندان مقاومت اسلامي قرار دارد که تواسته اند طرح آمريکا را شکست دهند».

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما